Naujas Darbo kodeksas: verslininkams teks peržvelgti nekonkuravimo susitarimus

Triniti

Tikra audrą visuomenėje sukėlusiame naujajame Darbo kodekse įvirtintas iki šiol tik teismų praktikoje plėtotas su darbuotojais sudaromų nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimų reglamentavimas bei tam tikri pokyčiai, dėl kurių jau turintiems konfidencialumo ir/ar nekonkuravimo susitarimus gali tekti juos koreguoti ar sudaryti iš naujo.

Konfidencialumo susitarimai

Naujasis darbo kodeksas numato, jog darbo sutarties šalys gali susitarti dėl to, kad darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis tam tikros iš darbdavio ar dėl atliktos darbo funkcijos gautos informacijos, kurią darbo sutarties šalys savo susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos įvardys konfidencialia. Paanalizuokime plačiau, kas naujoje DK redakcijoje laikoma konfidencialia informacija ir kaip ja pasirūpinti turi darbdaviai.

Dažnai darbdaviams atrodo, kad visa įmonės informacija yra konfidenciali, tačiau iš tiesų taip nėra. Naujame DK numatoma, jog konfidencialia informacija negali būti laikomi duomenys, kurie yra viešai prieinami, taip pat duomenys, kurie pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais ar kurių apsaugai darbdavys nesiima protingų priemonių. Taip pat pabrėžtina, kad komercinėmis paslaptimis, todėl saugotina informacija, bus laikomi tik tie duomenys, kurie yra aiškiai įvardinti šalių susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos.

Konfidencialios informacijos atskleidimo draudimas netaikomas, kai informacija teikiama valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai apie darbdavio daromus darbo ar kitų teisės normų pažeidimus, taip pat kai informacija teikiama teismui ar kitam ginčus nagrinėjančiam organui.

Kitos privalomos konfidencialumo susitarimo sąlygos

Kodeksas įvardija, jog susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos turi būti apibrėžti konfidencialią informaciją sudarantys duomenys, susitarimo dėl konfidencialios informacijos apsaugos galiojimo terminas, darbdavio pareigos padedant darbuotojui išsaugoti šios informacijos slaptumą.

Taip pat kodekse nurodoma, kad darbo sutarties šalys gali sulygti dėl netesybų už šio susitarimo nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą. Kitais žodžiais tariant, šalys gali susitarti dėl baudos darbuotojui pažeidus konfidencialumo įsipareigojimus.

Informacijos apsauga – ne amžinai

Darbdaviams derėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad net įvykdžius visus reikiamus žingsnius, konfidenciali informacija nėra apsaugoma visam laikui, t.y. praėjus tam tikram terminui, buvęs darbuotojas šią informaciją gali naudoti kaip tinkamas. Naujajame Darbo kodekse atkartojama LR Konkurencijos įstatymo nuostata, kad susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja vienerius metus po darbo santykių pasibaigimo, jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino. Vadinasi, jei darbdavys pageidauja, kad jo informacija būtų saugoma ilgiau nei vienerius metus po darbo santykių su konkrečiu asmeniu nutraukimo, jis privalo tą labai aiškiai ir konkrečiai aptarti su darbuotoju sudaromame konfidencialumo susitarime.

Nekonkuravimo susitarimai

Kalbant apie darbdavio bei darbuotojo nekonkuravimo susitarimus, kodekse įtvirtinama, kad darbuotojas ir darbdavys gali susitarti dėl to, kad darbuotojas, pasibaigus darbo sutarčiai, tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos pagal darbo sutartį su kitu darbdaviu, taip pat nevykdys su darbo funkcijomis susijusios savarankiškos komercinės arba gamybinės veiklos, jeigu ši veikla tiesiogiai konkuruotų su darbdavio vykdoma veikla.

Kaip įtvirtina naujasis DK, darbdavio susitarimai dėl nekonkuravimo galimi tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pradėjus vykdyti savarankišką veiklą ir taip padaryti darbdaviui žalos.

Taip pat tam, kad jis galiotų, kiekviename susitarime dėl nekonkuravimo turės būti labai aiškiai apibrėžta draudžiama darbuotojui darbo ar profesinė veikla, nekonkuravimo kompensacijos darbuotojui dydis, nekonkuravimo teritorija ir susitarimo dėl nekonkuravimo galiojimo terminas.

Už nekonkuravimą teks susimokėti

Nuo kitų metų sausio įsigaliosiančiame kodekse įtvirtinama ir dar viena nuostata – apibrėžiamas maksimalus nekonkuravimo susitarimų laikotarpis. Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, nekonkuravimo susitarimas galios ne ilgiau kaip dvejus metus po darbo sutarties pasibaigimo. Taip pat įtvirtinamas ir konkretus darbuotojui mokėtinos kompensacijos už nekonkuravimą dydis – nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojui turi būti mokama kompensacija, ne mažesnė kaip 40 proc. darbo sutarties pasibaigimo metu buvusio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio; kompensacija darbuotojui už nekonkuravimą negali būti mokama darbo darbdaviui laikotarpiu.

Nauja baudų už nekonkuravimo pažeidimą tvarka

Kodekse numatoma, kad darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, darbdaviui to pareikalavus, privalės sulygtam susitarimo dėl nekonkuravimo laikotarpiui nutraukti konkuruojančią darbo ar profesinę veiklą, grąžinti gautą kompensaciją ir atlyginti darbdaviui padarytą žalą.

Labai svarbu tai, kad naujasis Darbo kodeksas imperatyviai draudžia išankstinius susitarimus dėl baudų, viršijančius darbuotojo gaunamą nekonkuravimo kompensaciją už tris mėnesius. Taip pat, atsiranda nauja nuostata, kad darbuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti susitarimą dėl nekonkuravimo, kai darbdavys daugiau kaip du mėnesius vėluoja sumokėti nekonkuravimo kompensaciją ar jos dalį.