Šiais metais laukia svarbūs statybų sektoriaus reguliavimo pakeitimai

Triniti

Praėjusiais metais statybų sektoriaus reguliavime sulaukta eilės teigiamų pokyčių – imtasi reikšmingų priemonių siekiant kovoti su nepagrįstu atsisakymu išduoti Leidimus tvarkybos darbų atlikimui; paprastinta Leidimų atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus davimo tvarka sudarant galimybes tokį Leidimą perimti perregistruojant naujo valdyto vardu; buvo daug dėmesio skirta realiam, o ne nominaliam su statybomis susijusių funkcijų vykdymui. Tarp tokių teisės aktų pakeitimų paminėtinas reikalavimas pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo ekspertui apžiūrėti pastatą vietoje ir patikrinti surinktų išeities duomenų teisingumą vietoje vykdant pastato ar jo dalies energetinio naudingumo sertifikavimą. Taip pat numatyti nauji reikalavimai statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, vykdančiam atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos priežiūrą, būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo eigoje ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

Ne mažiau reikšmingų pakeitimų laukiama ir šiais metais, iš kurių dauguma turėtų būti susiję su infrastruktūros vystymu bei rangovų ir vystytojų išsamesniu santykių apibrėžimu. Numatomi ir Statybos įstatymo pakeitimai.

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojus statytojams reikšmingo STR 2.06.04:2014 pakeitimams, sudarantiems galimybes visuomeninių pastatų statytojams automobilių stovėjimo aikšteles įrengti nebūtinai tame pačiame sklype, kuriam priklauso ir statinys, tolesnį infrastruktūros problemų sprendimą šiais metais vainikuos vienas svarbesnių numatomų priimti naujų teisės aktų – Infrastruktūros plėtros įstatymas. Šiuo metu jis derinimas valstybės institucijose, o pateikimas Seimui planuojamas pavasarį. Įsigaliojus naujajam įstatymui, investuotojams bus sudarytos galimybės lengviau planuoti savo infrastruktūros vystymo skiriamas išlaidas, kadangi įstatymu turėtų būti apibrėžtas išlaidų patirtų infrastruktūrai sukurti kompensavimo mechanizmas bei savivaldybei mokėtinas mokestis, kuomet infrastruktūrą įrengia savivaldybė. Šis įstatymas taip pat turėtų išspręsti ir kitus statytojams aktualius sukurtos inžinerinės infrastruktūros perdavimo savivaldybei klausimus bei suteikti daugiau aiškumo vėliau prie jau sukurtos infrastruktūros prisijungiantiems asmenims, nes bus nustatyta statytojo patirtų išlaidų padalinimo naujiesiems infrastruktūros naudotojams tvarka.

Toliau plėtojant vystytojų ir rangovų santykių apibrėžtį, Vyriausybėje svarstomame Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo projekte atsižvelgiant į aktualijas ir vyraujančias problemas, numatoma įteisinti rangovo pareigą užbaigus statybą gauti garantinių prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal rangos sutartį, kuris rangovo nemokumo atveju turėtų užtikrinti dėl rangovo kaltės atsiradusių defektų, per pirmuosius dvejus metus statinio garantinio termino, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo projekte taip pat numatyta nekilnojamojo turto vystytojo, kurio sąvoka atsiranda įstatyme kaip naujas subjektas, pareiga atsakyti statinio įgijėjui už rangovo garantinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Užtikrindamas šį reikalavimą nekilnojamojo turto vystytojas privalės pateikti statinio įgijėjui garantinių prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal rangos sutartį, kuris nekilnojamojo turto vystytojo nemokumo ar bankroto atveju turės užtikrinti per garantinį laikotarpį dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą statinio įgijėjui. Abiem atvejais defektų šalinimo užtikrinimo suma turės būti ne mažesnė nei 5 procentai statinio statybos kainos.

Šiuo metu taip pat yra svarstomos galimybės trumpinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Civilinio kodekso 6.698 straipsnio pakeitimo projektuose numatytą garantinio termino atliktiems statybos darbams laiką nuo 5 iki 2 metų. Šis pasiūlymas kelia daug diskusijų, todėl galutinį rezultatą kol kas gana sunku prognozuoti.