Kylantys ginčai skatina atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų sąlygas

Triniti

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) patikslino tiekėjų pareigą viešinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių subtiekėjus nepriklausomai nuo jų darbų mažareikšmiškumo ir dar kartą priminė apie būtinybę atidžiai įvertinti viešajam pirkimui reikalingų pateikti dokumentų poreikį, kurių įvardinimas neapsiriboja kvalifikacijos reikalavimais.

Tokias išvadas LAT pateikė spalio mėnesį civilinėje byloje, kurioje buvo siekiama pripažinti pirkimo laimėtojo pasiūlymą, kuriuo perkančioji organizacija siekė įsigyti kasos sistemas su įrengimu ir vienerių metų jų priežiūrą, netinkamu.

Ginčo esmė

Ginčo esmė buvo tiekėjo, neturinčio teisės verstis tam tikrų specialių sertifikatų reikalaujančiais kasos aparatų išregistravimo darbais, kurie sudarė dalį perkamų paslaugų, pasiūlymo pripažinimas netinkamu.

Tais atvejais, jei tiekėjas neturi reikalaujamos teisės verstis pirkimo sąlygų reikalaujama veikla (net jei tokio reikalavimo nėra numatyta pirkimo sąlygose tarp kvalifikacijos reikalavimų), tiekėjas gali dalyvauti pirkime arba su jungtinės veiklos partneriu arba remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (subtiekėjais) ir juos pasitelkti nepriklausomai nuo darbų, kuriuos planuojama perduoti subtiekėjui, apimties. Šiuo atveju tiekėjas nebuvo nurodęs savo pasiūlyme, kokius jis subtiekėjus pasitelks vykdydamas pirkimo sutartį, konkrečiai – kasos aparatų išregistravimo darbus.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai tiesiogiai nereikalavo turėti teisę atlikti kasos aparatų išregistravimo darbus patvirtinančių dokumentų, tačiau reikalavimas atlikti kasos aparatų išregistravimo darbus buvo numatytas techninėje specifikacijoje.

Subtiekėjas privalo būti viešinamas nepriklausomai nuo darbų apimties ir siekio pasinaudoti jo pajėgumais pereiti kvalifikacinius reikalavimus

Teismas byloje nusprendė, kad aplinkybė, jog subtiekėjo veiksmai vienkartinio, trumpalaikio pobūdžio, nedidelės apimties savaime neturi reikšmės vertinant jų kvalifikavimą subtiekimo teisiniuose santykiuose. Jis taip pat nurodė, kad perkančiųjų organizacijų praktika, pagal kurią nedidelėms viešojo pirkimo sutarties dalims atlikti tiekėjai pasitelkia trečiuosius asmenis, kurie nėra išviešinami kaip subtiekėjai, prieštarauja viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui ir jo tikslams. Todėl, net jei subtiekėjas pasitelkiamas tik vienkartiniams, nedidelės apimties ir trumpalaikio pobūdžio darbams atlikti, tiekėjas visais atvejais privalo nurodyti tokį subtiekėją savo pasiūlyme. Subtiekėjų išviešinimas pasiūlyme yra ne savitikslis, o skirtas tinkamai įvertinti pasiūlymus ir teisėtai išrinkti laimėtoją, todėl nenurodžius subtiekėjų, tiekėjo pasiūlymas gali būti pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų.

Ne visi privalomi viešajam pirkimui pateikti dokumentai įvardinti kvalifikacijos reikalavimuose

Teismas taip pat dar kartą priminė, kad net ir tuo atveju, jei konkretaus pirkimo sąlygose nėra numatytas reikalavimas tiekėjui turėti teisę verstis atitinkama veikla, tai neatleidžia tiekėjo nuo pareigos turėti atitinkamą leidimą (licenciją, sertifikatą), reikalingą pirkimo sutarčiai vykdyti, jei tiekėjo pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu. Tai iš esmės reiškia, kad tiekėjui yra keliamas reikalavimas ne tik turėti atitinkamą leidimą (licenciją ar sertifikatą), tačiau ir pateikti jį perkančiajai organizacijai kartu su savo pasiūlymu. Tokių papildomų dokumentų būtinybę galima numatyti įvertinus kiekvieno individualus pirkimo sąlygas – kaip pavyzdžiui, pirkimo objektą, techninę specifikaciją ar pirkimo sutarties projektą.

Tais atvejais, kai viešųjų pirkimų tiekėjo pasiūlymas neatitinka visų reikalavimų, o viešojo pirkimo rezultatai nėra apskundžiami laiku, abiem pusėms gali kilti keblumų – t.y. rizika dėl pirkimo sutarties galiojimo.