Prekybos internetu sąlygos griežtės

Triniti

Siekiant perkelti Europos Sąjungos direktyvos 2011/83/ES (Direktyva) nuostatas bei jas suvienodinti su nacionaline teise, nuo 2014 m. birželio 13 d. įsigalios nauji ir labai svarbūs Civilinio kodekso (CK) bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai, susiję su vartotojų teisių sutarčių teisiniu reguliavimu.

Paminėtina, kad tokį įstatymų pasikeitimą lėmė tai, kad į Direktyvos nuostatų taikymo sritį patenka ne tik vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys, bet ir kitų rūšių vartojimo sutartys, pavyzdžiui paslaugų sutartys. Atsižvelgiant į tai, LR Civilinis kodeksas yra papildytas visiškai nauju, iki šiol nebuvusiu, skyriumi – „Vartojimo sutartys“, kuriuo bus siekiama nuosekliai bei sistemingai reglamentuoti vartojimo sutartis, numatant jų reglamentavimą CK dalyje, skirtoje bendriesiems sutarčių teisės klausimams.

Esminės ir pagrindinės aukščiau minėtų įstatymų naujovės

Pirmiausia, tiek internetinė prekyba užsiimantiems, tiek ja besinaudojantiems vartotojams šiuo metu vis dar galioja 7 darbo dienų terminas, per kurį vartotojas gali nenurodydamas priežasties ir iš esmės nepatirdamas išlaidų atsisakyti nuotolinės sutarties bei 7 dienų terminas ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymui. Svarbu tai, kad minėtais pakeitimas šis terminas yra suvienodinamas bei numatomas net dvigubai ilgesnis – 14 dienų terminas sutarties atsisakymui.

Kitas svarbus pakeitimas susijęs su patogesne ir lengvesne galimybe atsisakyti sutarties, kada apie sutarties atsisakymą vartotojas galės pranešti verslininkui tiesiog pateikdamas užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Paminėtina, kad tuo atveju, jeigu informacija apie teisę atsisakyti sutarties vartotojui nepateikiama, laikotarpis, per kurį galima atsisakyti sutarties, ilginamas net iki 12 mėnesių. Be to, teisės atsisakyti sutarties laikotarpis bus pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna prekes, o ne nuo sutarties sudarymo dienos, kaip yra šiuo metu.

CK pakeitimais taip pat numatomas aiškesnis ir išsamesnis ikisutartinės informacijos vartotojams pateikimo reglamentavimas, kuriame nustatomi bendrieji informacijos pateikimo vartotojui reikalavimai, taip pat išsamiai reglamentuojami informacijos pateikimo vartotojams reikalavimai, kai sudaromos nuotolinės sutartys ir sutartys ne prekybos patalpose. Numatoma, kad vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, verslininkas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo turės grąžinti vartotojui visas jo sumokėtas sumas.

Be to, panaikinami „paslėpti“ prekybos internetu mokesčiai ir išlaidos vartotojams, o tai reiškia, kad verslininkas turės gauti aiškų vartotojo sutikimą dėl kiekvieno mokesčio, numatyto papildomai prie mokėjimo verslininkui už pagrindinės sutartinės prievolės įvykdymą. Jeigu vartotojas neduos aiškaus sutikimo dėl papildomų mokėjimų ir jeigu vartotojas, norėdamas išvengti papildomų mokesčių, nesutiks su išankstiniais nustatymais, vartotojas turės teisę tokius mokesčius susigrąžinti.

Pakeitimuose, be kita ko, nustatomos prekių pristatymo ir rizikos perdavimo vartotojams taisyklės. Pardavėjas privalės pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nesusitariama kitaip. Tuo tarpu, jeigu verslininkas neįvykdo pareigos pristatyti prekes per nustatytą terminą, vartotojas turės teisę nustatyti papildomą terminą prekių pristatymui. Jeigu pardavėjas nepristatys prekių ir per nustatytą papildomą terminą, pirkėjas turės teisę nutraukti sutartį.

Taip pat uždraudžiami papildomi mokesčiai vartotojams už telefono ryšio paslaugų naudojimą bei numatoma, kad verslininkas, suteikiantis vartotojui galimybę susisiekti su juo dėl sudarytos sutarties naudojantis telefono ryšio paslaugomis, negali naudoti telefono ryšio numerio, kuriuo skambinant būtų taikoma didesnė telefono ryšio paslaugų kaina, negu nustatyta vartotojo ir telefono ryšio paslaugų teikėjo sutartyje. Verslininkas, pažeidęs šią pareigą, turės atlyginti dėl to vartotojo patirtas išlaidas.

Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad Direktyva taikoma ir sutartims dėl skaitmeninio turinio, ir tai, kad fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartys pagal šią Direktyvą nelaikomos nei pirkimo-pardavimo, nei paslaugų sutartimis, CK yra papildytas naujomis nuostatomis dėl skaitmeninio turinio teikimo ypatumų, kuriose numatyta, kad vartotojams bus privaloma pateikti informaciją apie skaitmeninio turinio funkcines savybes, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones, skaitmeninio turinio suderinamumą su technine ir programine įranga. Vartotojai turės teisę atsisakyti sutarties dėl skaitmeninio turinio, pavyzdžiui, atsisiųstos vaizdo medžiagos ar muzikos, pirkimo, bet tik iki to momento, kai pradedamas turinio siuntimo procesas.

Minėti CK reglamentavimo pakeitimai yra ypač svarbūs siekiant vartojimo sutarčių reglamentavimo nuoseklumo bei aiškumo bei, kaip minėta, bus taikomi sutartims, sudarytoms nuo 2014 m. birželio 13 d.