Direktyva dėl koncesijų sutarčių suteikimo – nauja platforma investicijoms

Triniti

2014 m. vasario mėn. Europos Taryba turėtų balsuoti dėl naujosios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių suteikimo. Direktyvos tikslas – suvienodinti koncesijų suteikimo reguliavimą vidaus rinkoje. Europos Sąjungoje (ES) nėra vieningo koncesijų suteikimo teisinės sistemos. Viešosios darbų koncesijos reglamentuojamos viešųjų pirkimų direktyvomis, tuo tarpu paslaugų koncesijoms ES viešųjų pirkimų direktyvos netaikomos. Paslaugų direktyvos iš esmės vykdomos pagal Sutarties dėl ES veikimo principus. Atsižvelgiant į tai, ES vidaus rinkos plėtra koncesijų suteikimo atžvilgiu, neesant aiškaus teisinio reguliavimo, yra apribota.

Papildomai įvertinusi viešos konsultacijos rezultatus, Europos Komisija parengė direktyvos dėl koncesijos sutarčių suteikimo projektą ir 2011 m. pradėjo ES teisėkūros procedūrą. Naujoji direktyva, su tam tikromis išimtimis, turėtų būti taikoma tiek darbų, tiek paslaugų koncesijų suteikimui.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekiama naująja direktyva:

1) užtikrinti teisinį tikrumą (aiškumą ir apibrėžtumą) tiek suteikiančiosioms institucijoms vykdant koncesijos projektus, tiek ūkio subjektams jose dalyvaujant;

2) pašalinti kliūtis ūkio subjektams dalyvauti ES koncesijų rinkoje.

1. Teisinis aiškumas koncesijų rinkoje

Neesant vieningo darbų ir paslaugų koncesijų teisinio reguliavimo, tiek ūkio subjektams, tiek suteikiančiosioms institucijoms ketinant įgyvendinti koncesijos projektus tam tikrais atvejais kyla teisinis neapibrėžtumas. Tai apsunkina koncesijos projektų įgyvendinimą. Ūkio subjektams neužtikrinamos aiškios, veiksmingos ir nediskriminacinės galimybės dalyvauti koncesijos projektuose, o suteikiančiosios institucijos, negali racionaliai pasinaudoti privačiomis investicijomis.

Direktyvos projekte teisinio aiškumo koncesijų suteikimui ketinama suteikti toliau nurodytomis priemonėmis:

Vienodai apibrėžiant taikytinas sąvokas. Direktyvos projekte pateikiamas tikslesnis koncesijos sutarčių apibrėžimas, kuris siejamas su veiklos rizikos perdavimu. Projekte taip pat yra paaiškinama, kokiais atvejais turi būti laikoma, jog koncesininkas prisiima veiklos riziką.

ES Sutarties nuostatų ir teismų praktikos išaiškinimų inkorporavimas. Pagal direktyvos projektą dauguma įpareigojimų, kurie šiuo metu taikomi skiriant viešosios darbų koncesijos sutartis, būtų pradėti taikyti visoms paslaugų koncesijoms. Jame taip pat nustatomi tam tikri konkretūs ir tikslesni skirtingais skyrimo proceso etapais taikytini reikalavimai, pagrįsti ES Sutarties principais, išaiškintais ES Teisingumo Teismo praktikoje.

Apibrėžiamas viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio bendradarbiavimas. Projekte numatyta, kad tarp perkančiųjų organizacijų sudarytoms koncesijos sutartims netaikomos koncesijų skyrimo taisyklės. Ši nuostata grindžiama ES Teisingumo Teismo praktika.

Numatomos galimybės keisti koncesijos sutartį jos galiojimo laikotarpiu. Direktyvoje numatoma įtvirtinti atvejus, kuomet koncesijos sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama. Šia nuostata perkeliama ES Teisingumo Teismo suformuota praktika ir racionaliai išsprendžiamas klausimas dėl nenumatytų aplinkybių, dėl kurių reikia keisti vykdomą koncesijos sutartį.

2. Galimybių ūkio subjektams dalyvauti koncesijų rinkoje gerinimas.

Pasiūlymu taip pat yra siekiama pagerinti ūkio subjektų galimybes patekti į koncesijų rinką, užtikrinant koncesijos suteikimo procedūrų skaidrumą ir sąžiningumą, į koncesijos projektus siekiama įtraukti kuo daugiau ūkio subjektų. Remiantis direktyvos projektu, šio tikslo ketinama siekti toliau nurodytomis priemonėmis:

Privalomai viešinant koncesijos suteikimą. Projekte numatyta, kad 5.186.000 EUR ir didesnės vertės koncesijos (su tam tikromis išimtimis) privalomai turės būti skelbiamos ES oficialiame leidinyje.

Koncesijos suteikimo procedūroje nustatomi minimalūs terminai. Direktyvos projekte numatyti minimalūs paraiškų ir pasiūlymų dėl koncesijos gavimo terminai.

Numatomi reikalavimai atrankos ir koncesijos suteikimo kriterijams. Direktyvos projekte numatoma įtvirtinti reikalavimus kandidatų atrankos ir koncesijos suteikimo kriterijams. Direktyvoje yra siekiama apiboti suteikiančiųjų organizacijų galimybės neribotai pasirinkti šiuos kriterijus. Kriterijai iš esmės turi būti siejami su koncesijos sutarties dalyku.

Įtvirtinamos procedūrinės garantijos. Direktyvos nuostatomis neketinama įtvirtinti reikalavimo, kad koncesijos valstybėse narėse būtų suteikiamos vienokia ar kitokia procedūra. Priešingai, suteikiančiosioms institucijoms yra sudaromos sąlygos koncesijos sutarčių skyrimui taikyti lankstesnes procedūras, visų pirma atitinkančias nacionalinės teisės tradicijas ir sudarančias sąlygas kuo veiksmingiau organizuoti suteikimo procesą. Tačiau kartu nustatomos minimalios apsaugos priemonės siekiant užtikrinti koncesijos suteikimo procedūros sąžiningumą ir skaidrumą.

Įvertinus naujosios direktyvos projekto nuostatas, galima tikėtis lankstesnio ir efektyvesnio koncesijos projektų įgyvendinimo. Valstybės narės šią direktyvą privalės įgyvendinti per 2 metus nuo jos įsigaliojimo. Lyginant su šiuo metu Lietuvoje galiojančiu koncesijų suteikimo reguliavimu ir taikymo praktika, tikėtina, jog įgyvendinus naujosios direktyvos nuostatas, ilgalaikiai, sudėtingi ir didelės vertės projektai  viešajame sektoriuje bus įgyvendinami dažniau bei gaunant didžiausią viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės teikiamą naudą.