Juridiniams asmenims priskirti ir mažųjų bendrijų nariai

Triniti

2013 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais mažosios bendrijos įpareigotos pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai.

Vadovaujantis šiuo metu galiojančio Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis Mažosios bendrijos organais gali būti:

1) tik mažosios bendrijos narių susirinkimas. Tokiu atveju mažosios bendrijos narių susirinkimas yra kartu ir mažosios bendrijos valdymo organas;

2) mažosios bendrijos narių susirinkimas ir mažosios bendrijos vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.

LR Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad Juridinių asmenų registre registruojami valdymo organų nariai. Vadinasi, atsižvelgiant į aukščiau minėtą Įstatymo reglamentavimą, tais atvejais, kai mažosios bendrijos steigėjai pasirenka, kad bendrijos narių susirinkimas bus bendrijos valdymo organas, Juridinių asmenų registre visi bendrijos nariai registruojami, tačiau tais atvejais, kai mažosios bendrijos steigėjai pasirenka, kad mažosios bendrijos valdymo organu bus skiriamas vadovas, Juridinių asmenų registre bendrijos nariai neregistruojami.

Paminėtina, kad mažųjų bendrijų narių valstybinis socialinis draudimas vykdomas kaip individualių įmonių savininkų, t.y. jie draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu. Atsižvelgiant į tai, minėtais įstatymo pakeitimais yra siekiama išvengti praktikoje kylančių problemų, užtikrinti tinkamą mažųjų bendrijų narių valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimą bei vykdymą, neturint visos reikiamos informacijos apie mažosios bendrijos narius.

Duomenys pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai

Nuo šiol Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai privalo būti teikiami šie mažosios bendrijos narių duomenys:

1) mažosios bendrijos nario vardas, pavardė;

2) mažosios bendrijos nario asmens kodas;

3) mažosios bendrijos nario gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai teikiamas tik adresas korespondencijai;

4) asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data ir narystės pabaigos data;

5) mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis).

Duomenų apie mažosios bendrijos narius pateikimo tvarka

Aukščiau nurodyti duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

Asmenys, atsakingi už duomenų pateikimą:

1) mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;

2) mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas;

3) mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Kartu su Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu pakeistas ir 2013 m. rugsėjo 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, kuriame numatyta administracinė atsakomybė už duomenų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai tvarkos pažeidimą (1722 straipsnis) bei numatyta bauda nuo vieno šimto iki penkių tūkstančių litų už atitinkamų duomenų nepateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai.

Paminėtina, kad mažosios bendrijos, įsteigtos iki 2013 m. rugsėjo 1 d., duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikia iki 2014 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į aprašytą, darytina išvada, kad nuo šiol viešai prieinama informacija bus ne tik apie akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių narius, bet ir mažųjų bendrijų narius.