PRAŠYMUS DĖL SAULĖS ELEKTRINIŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ GALIMA TEIKTI IKI RUGSĖJO 12 D.

Triniti

PRAŠYMUS DĖL SAULĖS ELEKTRINIŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ GALIMA TEIKTI IKI 2013 M. RUGSĖJO 12 D.

2013 m. birželio 26 d. Vyriausybė priėmė nutarimą, kuris numato tvarką, kaip turėtų būti kompensuojamos patirtos išlaidos asmenims, kurie buvo gavę leidimus mažųjų (iki 30 kW galios) saulės jėgainių plėtrai, tačiau pasikeitus įstatymų nuostatoms, plėtoti šiuos projektus atsisakė. Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594 patvirtintas išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas), įsigaliojęs 2013 m. liepos 2 d., taip pat 2013 m. sausio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymas Nr. XII-170 (toliau – Įgyvendinimo įstatymas), įsigaliojęs 2013 m. vasario 1 d.

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ KREIPTIS DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

Kompensavimo tvarkos aprašas aiškiai apibrėžia asmenis, kurie turi teisę kreiptis dėl tiesiogiai su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu susijusių išlaidų kompensavimo. Tai asmenys, kurie atitinka žemiau nurodytus kriterijus:

  1. turi leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus statant saulės šviesos energijos elektrines, kurie išduoti teisės aktų nustatyta tvarka ne aukciono būdu;
  2. kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikdami įrodymus, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projektui įgyvendinti numatytų investicijų arba nesikreipė į Energetikos ministeriją dėl leidimo galiojimo pratęsimo;
  3. iki Įgyvendinimo įstatymo įsigaliojimo dienos patyrė tiesiogiai su elektrinės projekto plėtojimu susijusių išlaidų.

KOMPENSUOTINOS IŠLAIDOS

Kompensuojamos išlaidos, asmenų patirtos iki 2013 m. vasario 1 d. Kompensavimo tvarkos aprašo 4 straipsnis numato, kad kompensuojamos tos išlaidos, kurios gali būti nustatytos, pagrįstos ir patvirtintos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais. Šiame straipsnyje nurodytos kompensuotinų išlaidų kategorijos, kurios gali būti kompensuojamos atsižvelgiant į Energetikos ministerijai pateiktų dokumentų, pagrindžiančių asmens patirtas išlaidas, pagrįstumą ir pagrindimą. Žemiau pateikiamos kompensuotinų išlaidų kategorijos:

1. išlaidos, susijusios su prašymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus parengimu;

2. sumokėta valstybės rinkliava už Energetikos ministerijos išduotą veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimą;

3. elektrinės projektavimo darbų išlaidos:

3.1. elektrinės – nesudėtingo statinio supaprastinto projekto parengimas;

3.2. elektrinės ir technologiškai susijusių elektros įrenginių projektavimo darbų išlaidos;

4. investicijos į materialųjį turtą, susijusį su elektrinės projekto plėtojimu (elektros įrenginių ir kitos projektui būtinos įrangos įsigijimas ir su tuo tiesiogiai susijusios įrengimo ar prijungimo prie elektros tinklų išlaidos):

4.1. išlaidos už atliktus 1 kW instaliuotosios galios darbus (žemės darbai, elektrinės ir technologiškai susijusių elektros įrenginių montavimas);

4.2. elektrinės ir technologiškai susijusių elektros įrenginių vertė jų įsigijimo dieną už 1 kW;

4.3. sumokėti ir negrąžinti avansiniai mokėjimai pagal sutartis dėl elektrinės projekto plėtojimo;

4.4. sumokėtas nuomos mokestis už žemės ar nekilnojamojo turto nuomą, jeigu nuomos sutartys iki 2013 m. sausio 31 d. buvo įregistruotos viešame registre įstatymų nustatyta tvarka;

5. sumokėtos palūkanos ir kredito įstaigos nustatyti mokesčiai, susiję su kredito suteikimu ir išankstiniu sutarties nutraukimu;

6. elektros tinklų operatoriui atlyginami tiesioginiai nuostoliai dėl sudarytos su pareiškėju gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties neįvykdymo (nutraukimo).

DOKUMENTŲ DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PATEIKIMAS

Asmenys, norintys kreiptis dėl išlaidų kompensavimo, privalo per Energetikos inspekciją pateikti Energetikos Komisijai prašymą dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo kartu su išlaidas įrodančiais dokumentais.

Prašymams dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo pateikti Energetikos Komisijai nustatytas terminas iki 2013 m. rugsėjo 12 d.

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Išlaidos, susijusios su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensuojamos ne vėliau kaip per vienus metus nuo Energetikos komisijos sprendimo priėmimo, pervedant Komisijos nustatytą išlaidų kompensavimo sumą į išlaidas patyrusio asmens ar elektros tinklų operatoriaus sąskaitą.