2012 m. vasaris – Įsigaliojo Patentų teisės sutartis

Triniti

2012 m. vasario 3 d. Lietuvoje įsigaliojo 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota Patentų teisės sutartis. Kartu su šia sutartimi įsigaliojo 2010 m. gruodžio 23 d. priimtas Patentų įstatymo pakeitimo įstatymas (toliau – „PĮ“). Įstatymo pakeitimai ir papildymai atlikti įgyvendinant Patentų teisės sutarties nuostatas.

Viena iš svarbiausių PĮ naujovių – supaprastintos patento paraiškos padavimo datos suteikimo sąlygos, t.y. pagal įsigaliojusį reguliavimą numatyti lengvesni paraiškos padavimo datos suteikimo reikalavimai. Dabar  padavimo data gali būti suteikiama pateikus ir laisvos formos dokumentus (pvz., pateikiamas ranka surašytas prašymas, kuriame išradimas aprašomas nepakankamai išsamiai, ir pan.), be to, panaikintas reikalavimas kartu su dokumentais pateikti mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, kadangi mokestį už patento paraiškos padavimą pareiškėjas privalės sumokėti per 1 mėnesį nuo patento paraiškos padavimo datos.

Kitas svarbus pakeitimas – supaprastinti privalomojo atstovavimo reikalavimai, t.y. numatyta galimybė užsienio subjektams, nuolat negyvenantiems Lietuvos Respublikoje ar neturintiems nuolatinės buveinės, patiems paduoti patento paraišką.

Naujajame PĮ taip pat numatytos naujos ir praktiškai reikšmingos nuostatos, numatančios prašymo suteikti prioritetą taisymą ar pildymą, taip pat numatomas prioriteto teisės atkūrimas tuo atveju, kai pavėluojama pateikti prašymą suteikti prioritetą arba laiku nepateikiama ankstesnės paraiškos patvirtinta kopija.

Svarbu paminėti ir tai, kad naujajame PĮ pagreitinama patento išdavimo procedūra ir patento išdavimo terminas sutrumpinamas nuo 6 iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo registravimo procedūros užbaigimo.